Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту «Детальний план території міста Рівного – на земельну ділянку орієнтовною площею 2 га ...."

07.19.2022 15:07:55

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проєкту містобудівної документації «Детальний план території міста Рівного – на земельну ділянку орієнтовною площею 2 га з кадастровим номером 5610100000:01:068:0352 в районі вулиць Дубенської та Макарова».

1. Інформація про заявника

Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради. м. Рівне вул. Казимира Любомирського (кол. Лермонтова), 6, м. Рівне, 33028, тел./факс: (0362) 62-04-11. електрона адреса: umiarx@gmail.com

2. Вид, характеристика та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

ДПТ розробляється згідно рішення Рівненської міської ради від 15 червня 2017 року № 2905 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території міста Рівного - на земельну ділянку орієнтовною площею 2 га з кадастровим номером 5610100000:01:068:0352 в районі вулиць Дубенської та Макарова».

Основні цілі даного Детального плану території» :

 • визначення можливостей комплексної реалізації кварталу мало та середньоповерхової багатоквартирної житлової забудови;
 • уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації;
 • уточнення червоних ліній та встановлення ліній регулювання забудови;
 • визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;
 • визначення містобудівних умов та обмежень;
 • виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального використання території;
 • обґрунтування потреби чи відсутності потреби формування нових земельних ділянок та визначення їх цільового призначення;
 • забезпечення комплексності забудови території;
 • створення належних умов охорони і використання об'єктів, що підлягають охороні відповідно до законодавства;
 • попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;
 • організації транспортного і пішохідного руху; охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки;
 • комплексного благоустрою та озеленення;
 • гармонійна інтеграція мало-, та середньоповерхової багатоквартирної житлової забудови, вбудованих та прибудованих громадських приміщень та споруд, їх елементів благоустрою в існуючу міську тканину, з збереженням частити природнього ландшафту та комплексним благоустроєм. Оптимальне розміщення об’єктів громадської забудови, з врахуванням всіх планувальних вимог та обмежень.

Даний проєкт ДПТ уточнює положення чинного Генерального плану м.Рівне, оновленого (уточненого) плану зонування міста, та узгоджується з схемою планування території Рівненської області.

Проект ДПТ розробляється у відповідності з:

 • Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Законом України«Про статегічну екологічну оцінку»;
 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»
 • ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
 • ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

3. Те якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

На території проєктних ділянок та прилеглих територіях не передбачено нових видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і відносяться до першої категорії планової діяльності, які можуть мати значний вплив на довкілля.

Окремі види діяльності можуть відноситися до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля для об'єктів другої категорії, що можуть мати значний вплив на довкілля.

В детальному плані території визначаються містобудівні умови та обмеження об’єктів будівництва, які передбачаються до розміщення в межах території проектування.

В детальному плані території попередньо можна визначити наступні об’єкти щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (ст.3, п.3, підпункт 10 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»):

Друга категорія:

 • Інфраструктурні проекти: будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць.

4. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації документа державного планування.

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови території – мікроклімат, розвиток природних процесів, а також на здоров’я населення. А саме:

А. для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

 • Існуючих основними екологічних проблемам проектної території не визначено. В межах ділянки проектування капітальна забудова відсутня. За існуючим станом територія вкрита трав’яною рослинністю. Рельєф території для розташування проектних будівель та споруд здебільшого є пологим, схил з півночі на південь.
 • В період будівництва – викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільної та виробничої техніки;
 • В процесі експлуатації:
 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від транспортних засобів, що перебуватимуть на даній території;
 • від пристроїв опалення проектних будівель;
 • Побутові потреби у водопостачанні передбачено забезпечувати від мережі існуючого централізованого водоводопостачання.
 • Побутове каналізування передбачається шляхом підключення до існуючого міського каналізаційного колектору;
 • Каналізування стічних поверхневих вод (дощова каналізація) - відведення поверхневих вод з території земельних ділянок передбачається за допомогою організації рельєфу із влаштуванням закритих та відкритих водовідвідних лотків до локальних очисних споруд зі подальшим скиданням очищених вод в водовідвідний потічок по сусідству з ділянкою.
 • дотримання нормативних меж санітарно-захисної зони;
 • облаштування ділянок водопровідних споруд, прокладка мереж водопостачання по території;
 • трансформація та розвиток транспортної мережі міста з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;
 • - розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення;
 • - підвищення ефективності системи санітарного очищення території населеного пункту;
 • - впровадження новітніх енергоефективних технологій;

- на водні ресурси:

 • існуючих проблем не визначено;
 • В період будівництва об’єктів – відсутні;
 • В процесі експлуатації - відсутні:

- на земельні ресурси:

 • існуючих проблем не визначено;
 • В період будівництва об’єктів – відсутні. Земельні роботи передбачено здійснювати у відповідності з земельним законодавством, дотриманням державних норм та правил, у відповідності з законодавством затвердженого проекту зняття родючого шару грунту.
 • В процесі експлуатації – відсутні. Проект благоустрою передбачає захист грунтової основи від руйнування, вивітрювання та вимивання.

- поводження з відходами:

 • існуючих проблем не визначено;
 • В період будівництва об’єктів розділами ПОБ та ПВР необхідно передбачити організований збір сміття та забруднюючих речовин;
 • В процесі експлуатації – відсутні. Проектом передбачається роздільний збір побутових відходів.

- для територій з природоохоронним статусом

В межах розробки ДПТ відсутні території з природоохоронним статусом.

- транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Транскордонний вплив на довкілля об’єктом, що розглядається, не чиниться.

5. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Загальною альтернативою проекту детального плану території, рішення про розроблення якого прийнято, є його незатвердження.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО до ДПТ, передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Виконання стратегічної екологічної оцінки здійснюється шляхом застосування підходів і методів, які засновані на оцінці впливу. Такі дослідження передбачають:

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, на території, яку охоплює проект;

- оцінити величину і значимість впливів і ризиків;

- розробити заходи, спрямовані на запобігання та мінімізацію негативних впливів і посилення позитивних впливів.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації. При аналізі запропонованого в проекті детального планурозвитку територій, в тому числі, заснованих на принципово різних пріоритетах, доцільно використовувати методи, що базуються на цільовому аналізі та індикаторах сталого розвитку.

В ході СЕО передбачено провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного екологічного і соціально – економічного розвитку міста та підвищення умов життя населення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Для покращення містобудівного та рекреаційного середовища, охорони довкілля, рекомендовано виконання ряду планувальних та інженерних заходів по облаштуванню території відповідно вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» :

- Встановлення всіх планувальних обмежень від інженерних мереж та споруд, інших обєктів (об’єктів енергопостачання, водопостачання, каналізування, газопостачання, тощо);

- забезпечення організованого водовідведення дощових вод та їх очистка;

- забезпечення санітарного очищення території із дотримання вимог щодо роздільного збирання сміття із його послідуючим видаленням на міський полігон;

У відповідністю з державною політикою в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:

При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися: – відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами; – заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику існуючого стану довкілля, умов існуючого використання території, яка ймовірно зазнає впливу;

3) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним;

4) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

5) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

6) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

7) інша інформація, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, що потребує детальнішого викладу (за наявності).

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», методичним рекомендаціям із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018.

9. Усі зауваження і пропозиції, та строки їх подання від громадськості до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, необхідно надсилати до

Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою м. Рівне вул. Казимира Любомирського (раніше Лермонтова), 6, м. Рівне, 33028, тел./факс: (0362) 62-04-11. електрона адреса umiarx@gmail.comабо uma.dpt.rivne@gmail.com

Контактна особа :начальник відділу генплану та розвитку міста – Шевчук Андрій Арсенійович

Строки подання:

Зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються протягом 15 днів з дня її оприлюднення (до 12 серпня 2022 року).

Більше новин
Всі новини
Favorite Tags